زيره ايراني

زيره ايراني (1، 2)

زيره كرماني

Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.

Family: Apiaceae

Synonyms: Carum persicum Boiss.

English name: Black Cumin,

 

ريخت شناسي گياه: گياهي پايا، بدون كرك، به ارتفاع 60-40 سانتيمتر مي‌باشد. ريشه‌ها غده‌اي و ساقه بدون كرك، منفرد و ايستاده است. برگهاي پاييني داراي دمبرگ بلند، تخم مرغي – مثلثي، 3 بار تقسيم شانه‌اي و برگهاي ساقه‌اي داراي غلاف كوتاه و دو بار تقسيم شانه‌اي مي‌باشند. گلها به رنگ سفيد، كوچك، مجتمع در چتري مركب و وسيع و ميوه‌ها فندقه در مقطع عرضي پنج ضلعي هستند (2).

محل رويش: در گنبد كاووس، بجنورد، مشهد، نيشابور، دامغان، سمنان، اصفهان، بين فسا و شيراز، پس قلعه تهران و هرمزگان پراكندگي دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: ميوه‌هايش قبل از تابستان رسيده و جمع‌آوري مي‌گردد (3).

قسمت مورد استفاده: ميوه (3).

كاربرد درماني: بادشكن و هضم كننده غذا است. براي تقويت دستگاه گوارش و مداواي دل پيچه نوزادان استفاده مي‌شود (3).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: اسانس گياه بر فعاليت آنزيمهاي خون،‌ كبد،‌ پانكراس و روند متابوليسم اثر دارد (4). اين گياه اثرات ضدقارچ (5) و آنتاگونيست گيرنده‌هاي هيستاميني H1 دارد (6).

احتياط مصرف: مطلبي يافت نشد.

منع مصرف: مطلبي يافت نشد.

تركيبات شيميايي: اسانس، روغن ثابت (3، 7).

نحوه و ميزان مصرف: 2 تا 4 گرم بصورت دم كرده مصرف مي‌شود (8).

مصرف غذايي: به عنوان ادويه و چاشني مصرف مي‌شود (5).

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

IR.: Carminatif; Caraway mixture; Karamin (8).

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 12). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 1405

3- اميد بيگي، رضا. رهيافتهاي توليد و فرآوري گياهان دارويي. جلد دوم، طراحان نشر، 1376: 108

4- Farmakol Todsikol 1979 Jul – Aug; 42(4): 410-3

5- J Chem Ecol. 2007; 33(11): 2123-32

6-  Phytomedicine. 2004; 11 (5): 411-5

7- آئينه چي، يعقوب. مفردات پزشكي و گياهان دارويي ايران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1365: 320

8- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 429


چاپ   ایمیل