تصاویری از  مسابقه حمل همسر

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

 

مسابقه حمل همسر

همه ساله در کشور فنلاند مسابقه حمل همسر انجام میشود .

شركت كنندگان در این مسابقه مردهایی هستند كه زنهایشان بر پشت خود سوار كرده و مسیر 250 متری مسابقه را كه مملو از موانع بزرگ و كوچك است طی می کنند .