خانه بیشتر درباره جوملا! خبری مجسمه های یخی

یك هزار مجسمه های یخی روی پله های سالن بزرگ موسیقی برلین


مجسمه های یخی


مجسمه های یخی

مجسمه های یخی

این روش جلب توجه و تاثیرگذاری توسط آدمك های كوچك، قبلا هم توسط برخی از شركت های تبلیغاتی آزموده شده است. اما تفاوت در این است كه این آدمك ها فقط دو ساعت برای تاثیرگذاری فرصت دارند. بنابراین باید به گونه استفاده شوند كه بیشترین اثربخشی را داشته باشند.