خانه بیشتر درباره جوملا! خبری دفن مردگان در بهشت زهرای تهران

  تصاویری از دفن مردگان در بهشت زهرا

مرگ نزديك است

خود را هر لحظه آماده مرگ بدانيم

و بدانيم كه مرگ براي كسي كه از غير خدا بريده است شيرين است ...شيرين تر از عسل


 

چه كسي تضمين ميكند كه تا چند ثانيه ديگر زنده باشيم

... به حساب خود برسيم ...پيش از آنكه به حسابمان برسند !

 

چه همنشيني براي مرده ...بهتر از عمل نيك ؟!!!

 

حال  كه ما رفتني هستيم ...چه بخواهيم چه نخواهيم

كاش پاك و آسوده برويم

تلنگري براي اهل عبرت .....

خوشا آنانكه با دست پر به مرحله ديگر زندگي خود متولد شدند

 

منبع تصاویر : خبرگزاری مهر