خانه مطالب تفریح و سرگرمی طنز چند ضرب المثل طنز
HTML clipboard

چاه مکن بهر کسی ، خسته میشی.

دیگ به دیگ چیزی نمی گه.

شلوار مرد که دو تا شد ، حال می کنه.

گر صبر کنی ، زیر پات علف سبز می شه.

صلاح مملکت خویش ، رئیس جمهور داند.

جوجه رو هروقت بشمری جیک جیک می کنه.

عیسی به کیش خود ، موسی به بندر عباس.

کوه به کوه می رسه ، میّت رو زمین نمی مونه.

آشپز که دوتا شد هیچ کدوم غذا درست نمی کنن.

پاتو از گلیمت درازتر نکن ، پات دراز می شه شلوار به پات کوتاه می شه.

 

شماهم ضرب المثل های طنز خودتان را درقسمت نظرات بنویسید ...