خانه مطالب آموزشی سلامتی ساخت پوست مصنوعی توسط یک ایرانی
 

محقق ايراني موفق به ساخت نوعي جايگزين مصنوعي پوست شد

پوست مصنوعینوعي جايگزين مصنوعي پوست براي نخستين بار با كمك ليزر و استفاده از پليمرهاي زيستي و صناعي توسط محقق كشورمان در دانشگاه صنعتي امير كبير ساخته شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حميد كشوري فارغ التحصيل دكتري و مجري طرح گفت: پوست گسترده ترين و سنگين ترين عضو منفرد بدن است و واضح ترين عمل آن تامين يك سد فيزيكي محافظتي بين بدن و محيط است كه در ضمن اجازه ورود و خروج مواد لازم در حفظ فضاي فيزيولوژيكي داخل بدن مهمترين نقش را ايفا مي كند.

وي افزود: در حس لمس، تنظيم حرارت بدن، ايجاد مقاومت مكانيكي مناسب براي اعضاي زيرين، تنفس، توليد و ذخيره مواد لازم، دفع مواد زائد و ارتباطات اجتماعي انسانها نقش بي بديل داريد.

كشوري افزود: پوست تنها عضو بدن در ارتباط مستقيم با محيط خارج بدن بوده و دقيقا به همان دليل در معرض بيشترين آسيب ها از جمله زخم ها و سوختگيها به درجات مختلف است. از اين جهت كوشش هاي زيادي بر پايه ابداع و ابتكارات متنوع و به منظور تهيه و تدارك جايگزين هاي متعدد پوستي با كارآيي هاي مختلف به عمل آمده است.

وي خاطرنشان كرد: هدف از اجراي اين پروژه بزرگ و بديع، طراحي و ساخت جايگزين مصنوعي پوست به گونه اي بود كه در ضمن داشتن حداقل خصوصيات مورد نياز در كوتاه مدت در مراحل اوليه آسيب پوستي، نقش خود را در توليد و بازسازي درازمدت پوست ايفا كند. عملكرد اين جايگزين نبايد خللي در محيط طبيعي بدن ايجاد كند و در نهايت پوست بازسازي شده شكل و حالت و در نتيجه عملكرد طبيعي خود را باز يابد، بدون آنكه مشكلي را از نظر زيبايي به وجود آورد.

دانش آموخته دكتري اين دانشگاه به مراحل ساخت و پژوهش اشاره كرد و گفت: پيوند پلي اكريليك اسيد بر روي سيليكون با استفاده از ليزر ضربه اي CO2 و مطالعه تاثير عوامل مختلف فرآيند بر ميزان پيوند و انتخاب نمونه بهينه، تثبيت كلاژن و كتيوسان با درصدهاي متفاوت بر سطح نمونه سيليكوني پيوند خورده با پلي اكريليك اسيد، مطالعه چسبندگي، پهن شدگي و رشد سلول هاي فيروبلاست به عنوان مهمترين سلول در پوستهاي از دست رفته از زخم هاي تمام ضخامت بر سطوح مختلف به دست آمده، مطالعه حيواني سطوح مختلف به دست آمده به عنوان جايگزين پوستي براي درمان زخم هاي تمام ضخامت در موش صحرايي، نوآوري در اين پروژه عمدتا مربوط به استفاده صحيح از مواد مختلف مناسب با هم و در طي فرآيندهاي پيچيده موفقي بود كه در نهايت نتايج بسيار اميد بخش را به ارمغان آورد.

مجري طرح امكان ضد عفوني كردن، شفاف بودن، چسبندگي مناسب به زخم در طول دوره مورد نياز و برداشت از روي زخم باز سازي شده در موقع مناسب، خواض مكانيكي مناسب، كنترل عفونت، عدم داشتن خاصيت تحريك سيستم ايمني و در نتيجه ايجاد التهاب كمتر در زخم، عدم سمي و مضر بودن براي سيستم حياتي، سرعت تخريب زيستي مناسب در مورد مواد زيستي بكار رفته از جايگزين، عدم ايجاد انقباض در مدت بازسازي شده نهايي، تسريع در التيام زخم را از ويژگي هاي پروژه فوق ذكر كرد.

مهمترين مزيت جايگزينهاي توليد شده امكان استفاده از آنها در زخم هاي تمام ضخامت با انتظار عملكرد طبيعي در مراحل اوليه و ايجاد پوست با شكل طبيعي پس از بازسازي است به گونه اي كه تفاوتي را با بافت پوست طبيعي اطراف زخم نشان ندهد. علاوه بر آن، در اين طراحي، امكان تغيير كنترل شده عوامل مختلف فرايند براي توليد نمونه اي متنوع به منظور استفاده از آسيب هاي پوستي با خصوصيات متفاوت وجود دارد. در ضمن با توجه به مطالعات انجام پذيرفته در آينده مي توان از اين جايگزين به عنوان داربست در مهندسي بافت پوست براي توليد پوست مصنوعي بهره برد.