خانه بیشتر درباره جوملا! خبری آخرین لحظات حیات دکتر حسابی

شام در کنار تخت استاد سرد شده است. ظاهراً ديگر نيازي به خوردن غذا نيست. پزشکان و مسئولان بيمارستان دانشگاه به اين نتيجه رسيده اند که معالجه روي قلب استاد ديگز اثري ندارد. لذا آنژيوکت تزريق چند دارو براي ادامه تپش قلب از رگ دست راست و آنژيوکت تزريق مسکن درد از دست چپ ايشان را خارج و حتي ماسک تأمين اکسيژن که ديگر ريه ها قادربه تأمين آن نبود را برداشته اند و تنها سنسورهاي تپش قلب روشن است. شگفت اينکه در چنين حالتي در کمال حيرت پزشکان و متخصصين بيمارستان کانتونال دانشگاه ژنو، پروفسور حسابي در آخرين لحظات حيات به چيزي جز مطالعه و افزايش دانش خويش نمي انديشد.

اين تصوير منحصر به فرد را يکي از کارکنان خود بيمارستان به عنوان يک تصوير تکان دهنده و تأثيرگذار ثبت کرده است.

مصداق بارز حديث : ز گهواره تا گور دانش بجوي.