خانه مطالب تفریح و سرگرمی مطالب جالب رنگین کمان وارونه !

دانشمندان در انگلیس پدیده نادر یک رنگین کمان وارونه را مشاهده کردند.  این رنگین کمان وارونه روی کمبریج دیده شده و به گفته دانشمندان یکی از شرایط نادر اتمسفری است. جاکوئلین میتون، اخترشناسی که توانسته از این پدیده عکس بگیرد می‌گوید که رنگین کمان وارونه در اثر تراکم بلورهای یخ در اتمسفر ایجاد شده که خود را به طور بر عکس در آسمان منعکس کرده‌اند. میتون با بیان این که در طول 60 سال عمر خود هرگز چنین پدیده‌ای را ندیده بوده است، تصرح کرد: هنوز مطمئن نیستم که وسعت منطقه قابل دید رنگین کمان چقدر بوده اما قطعا بسیار گسترده بوده است.